Informácie o nás:

Klub vznikol 24. júla 2006 (30. apríla)

ako neziskovo orientované občianske združenie. Je zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky /IČO: 42047072/.

Kedy a kde?

Klubové stretnutia sa konajú druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci o 16:30 hod.;

  • v stave triezvom a neopojenom sa tu schádzajú abstinujúci alkoholici, gambleri, narkomani a závislí na iných psychoaktívnych látkach, spolu s_rodinnými príslušníkmi a sympatizantmi klubu;
  • členom klubu abstinentov môže byť každý, kto sa stotožňuje s poslaním i_cieľmi klubu, a presadzuje zdravý životný štýl bez drogovej závislosti.
--- MsKS Junior v Leviciach - 5. poschodie, vpravo - č.d. 506 ---> mapa

Ciele činnosti:

  • združovať ľudí postihnutých akýmkoľvek druhom závislosti bez rozdielu pohlavia, veku, farby pleti či vierovyznania, ktorí sa vo svojom živote rozhodli pre abstinenciu;
  • zabezpečovať doliečovanie, resocializáciu a rehabilitáciu pacientov liečených ambulantnou či ústavnou formou, i neliečených  abstinujúcich;
  • vytvoriť široké spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí v duchu humanitných ideálov podporujú či presadzujú triezvy a zdravý životný štýl v spoločnosti;
  • rozvíjať programy zamerané na prevenciu a osvetovú činnosť v oblasti drogových závislostí, formou besied, prednášok, rôznych spoločenských a_športových podujatí pre deti a mládež na školách;
  • poskytovať pomoc a poradenstvo rodinám postihnutých závislosťou;
  • šíriť myšlienky a zásady zdravého spôsobu života nielen v rámci klubu, ale aj smerom k celej spoločnosti; pomôcť tým, ktorí prešli peklom závislosti v integrácii do riadneho občianskeho, pracovného, rodinného a_spoločenského života.