... DEŇ BEZ TABAKU

28.05.2011 23:45

31. máj je Svetový deň bez tabaku (World No Tabacco Day) a od roku 1987 bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) s úmyslom zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity, ako aj chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale tiež pasívnym fajčením

Zdržte sa 24hodín od všetkých foriem tabaku!

Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje a vyzýva všetky krajiny sveta, aby úplne zakázali reklamu tabakových výrobkov vrátane nepriamej formy reklamy, v televíznom a rozhlasovom vysielaní i podpory predaja prostredníctvom uvádzania loga alebo ochranných známok výrobku na verejnosti. Volá po úplnom zákaze propagácie i sponzorovania tabakových produktov zo strany výrobcov, s cieľom znížiť užívanie tabaku medzi mladými

Slovensko prijalo v súvislosti so vstupom do Európskej únie, ale hlavne s ohľadom na zvýšenie ochrany a podpory zdravia mnoho legislatívnych opatrení. V zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov je v rámci znižovania dostupnosti tabakových výrobkov stanovený zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. V spolupráci s WHO uplatňujeme Rámcový dohovor o kontrole tabaku (= historicky prvá medzinárodno-právna dohoda v oblasti kontroly tabaku) a rozvíjame Európsku stratégiu na kontrolu tabaku, z ktorých sa odvíja Národný program kontroly tabaku. Cieľom je okrem iného hlavne redukovať prevalenciu (= prevahu) fajčenia a ochraňovať generácie od dôsledkov fajčenia a účinkov nedobrovoľného fajčenia. Principiálnym cieľom Národnédo programu kontroly tabaku je každoročne znížiť počet fajčiarov. Vychádzajúc zo smerníc a odporúčaní Európskej únie, Slovensko prijíma opatrenia na úrovni znižovania dopytu po tabaku a tabakových výrobkoch: 

 • cenové a daňové opatrenia /...jeden z najúčinnejších nástrojov
 • ochrana pred expozíciou (= vplyv, pôsobenie) tabakového dymu /...posilnenie legislatívy
 • reklama na tabak, propagácia a sponzorstvo /...k vytváraniu nefajčenia ako normy
 • informácie, školenie a verejné uvedomenie /...hlavne o zdravotných rizikách, návykovosti
 • poradenstvo a liečba závislostí /...náhradná nikotinová liečba
 • označovanie a zverejňovanie informácií o tabakových výrobkoch /...rozpoznanie rizík fajčenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade so zámerom propagácie zdravého životného štýlu a v rámci aktivít svojich regionálnych úradov (RÚVZ) organizuje súťaže pre fajčiarov, tlačové konferencie i besedy, poskytuje poradenstvo ako prestať fajčiť, ale aj individualne či skupinové poradenstvo v poradniach.

Adresa poradne RÚVZ v Leviciach:

Ul. Komenského 4, 934 38 Levice

MUDr. Dana Čechová

tel. 036/6 305 341

v stredu od 07:30 do 14:30 hod.

e-mail: lv.vychova@uvzsr.sk

   x

Tabak - smrteľný v každej podobe!

Tabak je smrteľný v každej podobe - cigarety, fajky, cigary,... smrteľný v každom prestrojení - ľahké; s chuťou xyz; bez prísad,... Všetky tieto produkty a postupy sú smrteľné a návykové!!! 

Nikotín, je vysoko návyková látka, ktorá po dlhšom užívaní vedie k závislos- ti. Väčšina závislých dospelých začala užívať tabak pred 18 rokom života. Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdzujú mnohé prieskumy. Najväčšia skupina ľudí začína s fajčením pred 15 rokom života. 

Vo svete fajčí 1,1 miliardy ľudí (z toho žien 20%) a do roku 2025 sa očakáva zvýšenie na 1,6 miliardy. Vo svete fajčí približne tretina populácie staršej ako 15 rokov. Na Slovensku fajčí približne 34% populácie, z toho 43% mužov a 26% žien. Príležitostne fajčí 14% dospelých. Priemerná ročná spotreba cigariet na dospelého je 2360 kusov. Fajčenie na Slovensku má stále vzostupnú krivku. U žien je tendencia smerujúca k zvyšovaniu podielu a preto sa stávajú jednou z hlavných cieľových skupín tabakového priemyslu. Najväčším problémom ohrozenia zdravia sa stáva zvyšujúci sa výskyt fajčenia u mladých dievčat. Tento trend potvrdzujú viaceré prieskumy. 

Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje fakt, že najzraniteľnejšou vekovou skupinou z pohľadu rizika vzniku závislosti sú mladí ľudia. Prečo začínajú mladí ľudia fajčiť? Neexistuje vždy len jedna príčina. Fajčenie je však silne návykové a väčšina detí neskôr nie je schopná s fajčením prestať. Veď viac ako 80% dnes dospelých fajčiarov začalo fajčiť v detstve, či v rannom dospievaní. 

Tabakizmus je dnes najrozšírenejšou toxikomániou prirovnávanou k novodobej pandémii. Cigareta je zdravotným, psychickým, biochemickým i sociálno - kul- túrnym problémom. Tabak patrí medzi najvýznamnejšie príčiny zbytočných i predčasných úmrtí v histórii ľudstva. Podľa WHO na ochorenia súvisiace s fajčením zomiera ročne 3,5 milióna osôb (na Slovensku asi 11.000 osôb) a ak bude trend fajčenia pokračovať, v roku 2025 zomrie približne 10 miliónov osôb. Celkovo na ochorenie súvisiace s fajčením zomrie asi 50% fajčiarov. ! Každých 06 sekúnd na svete zomrie 1 človek na následky fajčenia.

Fajčenie je chronicky pôsobiaca noxa (= škodlivina), ktorej nezvratné následky sa prejavujú až po dlhodobom pôsobení cigaretového dymu na fajčiara. Tabaková zavislosť je jedným z rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú štatistiky chorobnosti a úmrtnosti na vybrané druhy ochorení v celom svete. 

Podľa WHO je fajčenie zodpovedné za vznik najmä tychto skupín ochorení

 • 30% nádorových ochorení 
 • 20% kardiovaskulárnych chorôb
 • 75% chronickej bronchitídy, až po emfyzém (= rozdutie pľúc)

 x

Prostredie bez tabakového dymu!

Ďalším fenoménom je výskyt pasívneho fajčenia detí v domácnosti i mimo nej. Podľa medzinárodného prieskumu je pasívnemu fajčeniu vystavených 47% detí v domácnostiach a až 69% mimo nej! 

Pasívne fajčenie predstavuje vážny problém postihujúci nefajčiarov v domácnostiach, na pracoviskách i verejných miestach. Proces pasívneho fajčenia charakterizuje vdychovanie tabakového dymu vo vnútornom a vonkajšom prostredí aj nefajčiarmi. Tiež sa nazýva ako vdychovanie environmentálneho tabakového dymu (= ETS - environmental tabacco smoke). Riziko ETS - pasívny fajčiar vdychuje vedľajší prúd dymu bez filtra! Aj pasívne fajčenie spôsobuje závažné kardiovaskulárne a respiračné ochorenia. V taba- kovom dyme sa nachádza okolo 4000 chemických látok a 43 poznaných karci- nogénov. Neexistuje žiadna bezpečná úroveň vystavovania sa pasívnemu fajčeniu - žiadna koncentracia dymu nie je bezpečná - iba 100% čisté prostredie bez tabakového dymu poskytuje efektívnu ochranu! Medzinárodná organizácia práce (ILO) zaznamenala, že až 200 tis. pracovníkov zomrie každý deň na následky vystavovania sa pasívnemu fajčeniu.

  x

Mládež bez tabaku!

Spotrebitelia pri kúpe cigariet nepoznajú presné riziká fajčenia a v mladom veku podceňujú neskorší vznik zdravotných následkov fajčenia. Tabakový priemysel pokračuje v preferencii vlastných ziskov pred životom! Pokračujú v chlácholení - upokojovania fajčiarov - týkajúceho sa ich zdravia tým, že im ponúkanové výrobky so zdaním bezpečnosti. Kľúčová stratégia je v uvedení cigariet s názvami "ľahké", "mierne","s nízkym obsahom dechtu" a podobne. Pokračujú v rafinovaných trikoch - "s vôňou ovocia" či oveľa vyššou atraktivitou balenia. 

Pravda o tabaku môže podporiť snahu ľudí zlepšiť a ochrániť si vlastné zdravie, ako aj zdravie ich rodín, priateľov,...

 Fajčenie má nielen nepriaznivý zdravotný,

ale aj ekonomický dopad na fajčiara a spoločnosť

(spôsobuje aj ekonomické a sociálne problémy).

Prevenciu je nutné chápať ako aktivitu vedúcu k posilneniu a ochrane zdravia a výchove k zdravému spôsobu života.

Primárna prevencia závislosti je zameraná na udržanie a podporu zdravia jedinca i spoločnosti. Je to vlastne práca so zdravou populáciou a jej motivácia k plnohodnotnému životu.

Sekundárna prevencia závislosti je orientovaná na pomoc už existujúceho nebezpečenstva závislosti. Je to snaha čo najskôr rozpoznať symptómy (= príznaky) či lepšie prodrómy (= predzvesť ochorenia) závislosti. Cieľom je zmeniť získané systémy závislosti a dosiahnuť stav zdravia, ktoré je chápané ako výsledok vlastného pričinenia.

Terciálna prevencia zahŕňa opatrenia zabraňujúce návratu závislosti, podporuje výsledky liečby a postupné odstraňovanie následkov. Ide o podporu vytvárania nového hodnotového systému, vytvorenie aktivneho spôsobu života a sociálnej zodpovednosti.

Prioritou je primárna prevencia s orientáciou najmä na deti a mládež, pretože závislosť u mladistvých fajčiarov vzniká oveľa rýchlejšie ako u dospelých. 

 • ak prestanete fajčiť, v priemere po 2 týždňoch sa zlepšuje krvný obeh a funkcie pľúc sa zlepšia až o 30%!
 • v priemere po 10 rokoch nefajčenia je riziko rakoviny u fajčiarov a nefajčiarov približne rovnaké

  

 Aspoň tento deň bez cigariet!

 

Zaujímavosti na záver:

 • Uruguaj  - vyžaduje zdravotné varovanie, ktoré pokrýva 80% povrchu obalov tabakových výrobkov
 • Srí Lanka - daň z cigariet sa rovná 73% z maloobchodnej ceny
 • Irán - zakázal všetky typy reklamy na tabakové výrobky

 

 

Zdroj: internet

Späť