STRES

28.02.2011 23:34

... je nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela. Stresom sa rozumie psychický stav človeka, je odpoveďou organizmu na záťaž. Určitá miera záťaže je pre organizmus užitočná, inak by pri nedostatku podnetov mohlo dôsť k deprivácii (= chronické nedostatočné uspokojovanie fyzických či psychických potrieb). Stres sa stal súčasťou života - symbolom modernej spoločnosti. Na medzinárodnom sympóziu výskumu stresu v roku 1987 v Bratislave sa konštatovalo, že existuje asi 200 definícií stresu...

Vyvolávačmi stresov sú rozličné ťažko zvládnuteľné životné okolnosti, označované ako stresory - prekvapenie, zľaknutie, radostná či smutná správa. Stresové faktory, čiže momentálne okolnosti sú odpoveďou človeka na ne.

Príznaky:

 • fyziologické - potenie, trasenie, bolesti hlavy, ohrýzanie nechtov...
 • emocionálne - napätie, únava, zmeny nálad, podráždenosť...
 • v správaní - nespavosť, agresivita, citové výbuchy...

 So stresom súvisia i civilizačné choroby!

Stres prebieha v 3 fázach:

 1. varovná
 2. fáza odolávania
 3. vyčerpanie = predstavuje sa stavmi úzkosti a depresiou

Keď človek prežíva stres, táto reakcia sa komplexne nazýva GAS (General Adaptation Syndrome) - všeobecný adaptačný syndróm. Celý tento proces prebieha podvedome a trvá asi osem sekúnd a je obdivuhodnou súhrou chemických a elektrických signálov, ktorých účelom je príprava nášho organizmu na boj či útek. Za obvyklých okolností stres prichádza a mizne! Ak stresory pôsobia ďalej, dochádza k závažnému poklesu výkonnosti imunitnej sústavy človeka (= prechladnutie, migréna, pocit tlaku i bolesti či kožné reakcie). Chronický stres môže viesť k depresii, pocitu permanentnej neistoty, nespavosti, impotencii, frigidite, únave, pocitu beznádeje, bezmocnosti, úzkosti, zmätenosti, poruchám koncentrácie i pamäti...

Treba si uvedomiť, že:

 1. zvládnuť nadmernú záťaž je náročné;
 2. stres ovplyvňuje všetkých ľudí;
 3. je dobré, keď si uvedomujeme, že nám niečo je!

tzv. náhľad = čím viac si myslíme, že sa zrútime, tým menej nám to hrozí!!!

 *

Stres, že ho máme, nie je naša chyba! Príčinou je, že buď ho niečo v našom živote spôsobuje a my to potrebujeme vyriešiť, alebo sme stratili kontrolu nad svojimi pocitmi a nevieme, ako ju získať.

NEKRITIZUJME SA! Venujme svoju energiu na zvládnutie problémov...

Stres - má tri podoby - časti:

 1. čo nám beží hlavou = čo si myslíme;
 2. ako konáme = čo robíme;
 3. ako reaguje naše telo + emócie a pocity;

 *

Ako zvládnuť stres?

Ide vlasne o zvládnutie pôsobiaceho stresora tzv. coping t.j. nasadenie do boja so stresom. 

 • zameranie sa na zmenu či odstránenie vonkajších podmienok vyvolávajúcich stres;
 • zameranie sa na zmenu či odstránenie vnútorných podmienok zapríčiňujúcich stres; hlavne na elimináciu negatívnych emócií;
 • zameranie sa na zmenu významu situácie - prehodnotenie situácie;

 

Čo teda môže zabrániť tomu, aby sa stresory prejavili?

KONTROLA! t.j. predchádzať stresorom či aspoň obmedzenie ich pôsobenia.

RELAXujme! Odpočinok, spánok, meditácia, sauna...

UTEČme! Všetko, čo pomôže našej mysli odpútať sa od stresora je účinné! (počúvanie hudby, záľuby...)

CVIČme! Akákoľvek fyzická aktivita znižuje hladinu stresu.

STRIEDMO JEDZme a PIme! Pri strese je kyslosť obsahu žalúdka zvýšená.

VIZUALIZUJme - zahľaďme sa na nejaký predmet, zatvorme oči a vybavme si ho vo svojej zrakovej predstave. Otvorme oči a presvedčme sa o svojej vizualizácii. Pomáha to hlavne na sústredenosť! Príjemne upokojuje.

SMEJ me SA! Je dokázané, že smiech pomáha pri regenerácii organizmu.

VYHĽADÁVAJme ÚĽAVU! Ako napr. starostlivosť o domáce zvieratko, naučme sa byť spokojný so sebou, vyhľadávajme pozitívne zážitky, myslime realisticky,...  ...zmeňme spôsob svojho myslenia!!!

*

 

Základné príčiny stresu nemajú pôvod

v agresívnom okolí,

ale v našej vlastnej reakcii naň!

 

*

Rozdelenie podľa typu osobnosti:

 • Typ A = najväčšia rizikovosť ochorenia; tieto osobnosti sú poháňané stálou agresiou, snahou o dosiahnutie cieľa, v čo najkratšom čase, v súťaži s inými za akúkoľvek cenu. Stále sa ženú za niečim ďalším...!
 • Typ B = zmenu vnímajú ako výzvu; sú silne zaujatí prácou, rodinou, priateľmi. Prežívajú pocit kontroly nad vlastným životom.

 

Stres nám často bráni vidieť veci primerane.

 

Záverom, ešte dôležité údaje o strese:

 • Príznaky a prejavy stresu sú súčasťou našej vrodenej obrany voči nebezpečenstvu:
 1. spúšťajú sa, kedykoľvek sa cítime ohrozený;
 2. zmeny, ktoré spúšťajú, nám umožňujú bojovať s nebezpečenstvom alebo pred ním utiecť;
 • príznaky a symptómy stresu nie sú nebezpečné, slúžia na našu ochranu;
 • netrpíme výnimočnou chorobou! Jednoducho máme príliš veľa emócí;
 • stres nie je duševnou chorobou!
 • zo stresu sa nezbláznime, aj keď je niekedy intenzívny;
 • každý je potencionálne ohrozený stresom;
 • lieky môžu zmierniť symptómy, ale problém neriešia!
 • zvládnutie stresu si vyžaduje svoj čas!

 

 Stačí sa zastaviť a zamyslieť sa!

 

 Friedrich Nietzsche:

"Ten, kto má prečo žiť, dokáže žiť za každých okolností"

 

 

 

 

Zdroj: www.sk.wikipedia.org; www.referaty.atlas.sk

Späť