Psychohygiena

23.04.2011 14:03

...cesta k duševnému zdraviu. Je súhrn podmienok potrebných na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody a výkonnosti. Tak, ako sa človek potrebuje fyzicky umývať a očisťovať, tak sa potrebuje očisťovať aj duševne. Pri ľuďoch s duševným ochorením to platí obzvlášť. Duševná hygiena určuje pravidlá, ako si počínať, aby bolo riziko zhoršenia ochorenia čo najmenšie, a ako optimálne realizovať svoj život. Nezabúdajme však,že

život každého človeka je mimoriadne individuálny a neopakovateľný.

Psychohygiena je disciplína, ktorá stojí na rozhraní lekárskych, psychologických a sociálnych vied. Jej všeobecným cieľom je duševná rovnováha, duševné zdravie a zdravý spôsob života človeka vo všetkých vekových obdobiach.

Zo širšieho hľadiska je duševne zdravý človek taký, ktorý:

 • je si vedomý slabých aj silných stránok svojej osobnosti, a v zmysle toho koná i stanovuje si svoje ciele;
 • je spokojný sám so sebou, a prijíma sa taký, aký je, pričom sa snaží vo svojom živote stále napredovať;
 • nachádza zmysel svojho života a každej svojej činnosti;
 • dokáže bez problémov prekonávať záťaže každý deň;
 • vie vytvárať trvalé sociálne (= spoločenské) vzťahy a efektívne riešiť interpersonálne (= medziľudské) konflikty;
 • dokáže milovať i dopúšťať;

Z užšieho hľadiska chápeme duševne zdravého človeka ako takého, u ktorého nie sú diagnostikovateľné duševné choroby (depresia, sociálna úzkostná fóbia, panická porucha a podobne)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prízvukuje nárast výskytu depresií, neuróz a iných psychických porúch - odhaduje sa, že v priebehu jedného roka viac ako 27% dospelých Európanov zažilo aspoň jednu formu duševnej choroby...! V súčasnosti zomiera každý rok asi 58 tisíc ľudí v dôsledku samovraždy :-( Teda, znižuje sa kvalita života, psychickej, fyzickej a sociálnej pohody človeka, stráca sa produktivita. Duševné choroby sú hlavnou príčinou predčasného odchodu do dôchodku a priznania invalidného dôchodku. Zvyšujú sa náklady v sociálnom, vzdelávacom, ako aj v trestnom a súdnom systéme.

Jedným zo spôsobov, ako efektívne vplývať na svoje zdravie v pozitívnom smere je poznanie a uplatňovanie zásad psychohygieny vo svojom každodennom živote. Psychohygiena ľuďom poskytuje návod na zdravý spôsob života, posiľňuje ich duševné i telesné zdravie, ako aj ich sebapoznanie, sebavedomie a pocity spokojnosti. Je prevenciou pred mnohymi chorobami. Pozitívne vplýva na koncentráciu a výkonnosť pri práci.

Všeobecné princípy psychohygieny sú:

 • dostatok poznatkov, ako sa vyvarovať nepotrebnych napätí a stresov;
 • dostatok poznatkov, ako prežiť svoj život naplno a užitočne;
 • základné pravidlá životosprávy;
 • sebavýchova a sebavzdelávanie;
 • budovanie medziľudských vzťahov, ako aj vzťahu k sebe samému;

Faktory, ktoré vplývajú na duševné zdravie sú hlavne rodina, škola, sociálne vzťahy, sebavýchova, náboženstvo ako aj masovokomunikačné prostriedky a vedecko-technický pokrok, ináč bio-psycho-sociálne základy modernej spoločnosti. Dedičnosť dáva fyzický základ duševného zdravia. Faktory vývoja a duševného zdravia teda sú: dedičnosť, choroby, povaha, nepriaznivé telesné vplyvy, prostredie a rodina. Dôležitá je životospráva z hľadiska duševnej hygieny predovšetkým - spánok, výživa, správne dýchanie, odpočinok, pohyb, telesná práca a cvičenie, ale aj hospodárenie s časom.

Psychohygiena sa zaoberá všetkými oblasťami života človeka, pričom kladie dôraz na jeho duševnú pohodu a psychickú vyrovnanosť. Ukazuje nám nielen to, ako žiť dlhšie, ale aj ako žiť lepšie.

 

"Buď vďačný za to čo máš!

Vďačné srdce priťahuje viac radosti, lásky a úspechu."

(Cheryl Richardson)

 

 

 

 

Zdroj: www.bedekerzdravia.sk; internet

Späť