ASERTIVITA

29.01.2011 22:06

...je schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne a pritom neobmedzuje slobodu iných.

Slovo asertivita pochádza

z latinského slova "asercio" resp. z anglického slova "to assert",

čo znamená - tvrdiť, požadovať.

 

Autorom asertívnej komunikačnej metódy je Američan - Andrew Salter, ktorý tento pojem použil prvý raz v roku 1949. Učil spontánnym reakciám, primeranému prejavu emócií, primeranému vyjadreniu prianí a požiadaviek, umeniu trvať na svojich požiadavkách a tiež schopnosť povedať NIE! Zároveň však za najväčšie víťazstvo považoval kompromis, uspokojujúci všetky strany.

Skutočná asertivita je nástroj na odstránenie manipulácie a extrémnych foriem správania, akými sú pasivita (=neschopnosť jasne oznámiť svoje priania a potreby, a zároveň rovnaká bezbrannosť voči požiadavkám druhých) a agresivita (=sklon konať nepriateľským, útočným až deštruktívnym spôsobom).

Asertivita znamená dávať priestor nielen svojim názorom, predstavám, ale aj cudzím. Je spojená s pozitívnym videním druhých a s umením načúvať. Asertívny človek spája svoju sebaúctu s úctou k druhým.

Asertívne riešenie konfliktov vedie k:

 • sebapresadeniu
 • vnútornej spokojnosti
 • spolupráci
 • rozvoju priateľstva
 • pocitu spolupatričnosti
 • uspokojeniu potrieb všetkých zúčastnených
 • ovládaniu sa

Neasertívne správanie býva zväčša aj manipulatívne (je často neuvedomelé, osvojené vďaka výchove a znej vyplývajúcich pocitov úzkosti, ignorácie a viny). Neasertívne správanie je možné zmeniť na asertívne. Takáto zmena správania vedie predovšetkým ku zvýšeniu kvality života človeka, ale stáva sa prínosom i pre jeho okolie.

Asertivita je pre všetkých zúčastnených výhodnejšia než manipulatívnosť.

Asertívne komunikačné techniky:

...sú formy medziľudskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne t.j. umožňujú primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi.

Konkrétny spôsob komunikácie (verbálne alebo neverbálne), dorozumievania sa, označujeme pojmom komunikačná technika, ktorá je sprevádzaná ziskom schopností:

 • schopnosť požiadať o láskavosť
 • schopnosť uplatniť svoj nárok
 • schopnosť povedať NIE!
 • schopnosť začať, udržiavať a ukončiť konverzáciu
 • schopnosť vysporiadať sa s kritikou
 • schopnosť prijať/vyjadriť uznanie
 • schopnosť vyjadriť vlastný pocit, názor, myšlienku

Na základe týchto schopností sú známe asertívne komunikačné techniky tiež známe pod názvami:

 • pokazená gramoplatňa (vytrvalo, pokojne, opakujeme, čo chceme dosiahnuť)
 • prijateľný kompromis (jej cieľom je v prípade konfliktu záujmov dosiahnutie konsenzu - ku ktorému sa dospeje po diskusii, spoločne)
 • sebaotvorenie (jej podstatou je otvorené a jednoznačné vyjadrovanie osobných myšlienok, pocitov, hodnotení)
 • otvorené dvere (vychádza z asertívneho práva "robiť chyby - a byť za ne zodpovedný" a z práva "byť sám sebe najdôležitejším sudcom")
 • negatívne opytovanie (umožňuje bližšie upresniť kritiku, pričom na kritiku nereagujeme obranou, odvetou a ani popieraním)
 • reakcia spätnou väzbou (=pozitívna/negatívna)
 • voľné informácie (uľahčuje konverzáciu, jej priebeh i zbližovanie sa)
 • selektívne ignorovanie (na nevecnú, príliš všeobecnú kritiku nereagujeme, ale sme ju zaregistrovali)
 • vyslovenie/prijímanie komplimentu (=vyzdvihnutie niečoho na danej osobe alebo jej pozitívne ocenenie)
 • negatívna asercia (umožňuje otvorené priznávanie vlastných chýb a omylov, bez pocitov viny, ospravedlňovania sa či hnevu)

 

Nácvik asertívnych techník

napomáha zvyšovať sociálnu a emocionálnu inteligenciu,

rozvíjať sociálne zručnosti.

 

 Asertívne sa presadzujúci človek by mal pamätať na to, že má právo:

 1. sám posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za nich i za ich dôsledky sám zodpovedný
 2. neponúkať výhovorky a ospravedlnenia za svoje správanie
 3. posúdiť, nakoľko som zodpovedný za riešenie problémov iných ľudí
 4. zmeniť svoj názor
 5. robiť chyby a niesť za ne zodpovednosť
 6. povedať: JA neviem!
 7. byť nezávislý na dobrej vôli ostatných
 8. robiť nelogické rozhodnutia
 9. povedať: JA ti nerozumiem
 10. povedať: je mi to jedno
 11. sám sa rozhodnúť, či sa budeš v danej situácii správať asertívne alebo nie!

Asertivita nie je povinnosť! 

 

 

 

Zdroj: sk.wikipedia.org

Späť