Asertivita II.

09.02.2011 23:57

Túto tému sme zvolili, pretože asertívne správanie by malo byť súčasťou života každého človeka...

Asertivita

Znamená primerané a úprimné vyjadrovanie vlastných

myšlienok, citov a názorov

tak v pozitívnej ako i v negatívnej podobe

bez toho, aby sme porušovali práva iných či svoje vlastné.

Ako vyplýva z tejto definície, tréning asertivity obsahovo sa zameriava

na zvládnutie zložitých komplexov sociálneho správania.

Ide tu o uvedomenie si vlastnej hodnoty a rešpektovanie hodnoty druhých.

Asertívna osoba rešpektuje práva iných i svoje vlastné práva.

(mám svoje osobné práva tak, ako ich máš aj ty)

x

Asertívne správanie je jasné, snaží sa vyjadriť to, čo chce, aby druhí pochopili.
Pre asertívne správanie je charakteristické, že človek presadzuje svoje správanie, názory a práva,

pričom rešpektuje práva a názory iných.


x


Druhy asertivity:
1. základná – jednoduché vyjadrenie názorov, myšlienok, citov, postojov.
2. empatická – obsahuje aj vnímavosť a citlivosť k druhým ľuďom,

rešpektovanie

názorov a citov iných, ich hnev aj radosť, ale zároveň

si ponecháva vlastný názor.

“Chápem ťa, ale nesúhlasím.“
3. eskalujúcastupňovanie asertivity, keď druhý človek ignoruje alebo reaguje agresívne na našu asertivitu.
4. konfrontačná – neútočíme, ale žiadame doplňujúce informácie k riešeniu problému, výpoveďami nehodnotíme.


x


Asertívne správanie využívame k tomu, aby sme sa dokázali naučiť:
* vyjadriť negatívnu skutočnosť
* odmietnuť ponuku
* čeliť tlaku skupiny
* prijať ignoráciu a odstrkovanie od iných
* vysvetliť vlastnú pozíciu a práva
* vyjadriť sťažnosť a odpovedať na ňu
* vyjadriť túžby týkajúce sa iných
* poprosiť o dovolenie
* poprosiť o pomoc
*poskytnúť informáciu
* vysloviť návrh
* rokovať
* navrhnúť a prijať kompromis
* po súťaži konverzovať
* vedieť sa ovládať a prijímať vlastnosti, postoje a správanie druhého,

ktoré vnímame ako negatívne tak, aby nenarušovali dobré vzťahy;
* prijať človeka, ktorého druhí považujú za negatívneho
* prekonať vlastné negatívne fyzické a psychické stavy,

aby sme dynamizovali pozitívny vzťah voči druhým

x

Správať sa asertívne v našom chápaní znamená ostať sám sebou, zachovať si svoju identitu, trvať na svojich legitímnych právach a nárokoch, ale pritom správať sa prosociálne a mať ohľad na legitímne práva druhého.

Asertivita je však zároveň viac ako len spôsob komunikácie. Je to tiež spôsob myslenia a pohľadu na svet.

Vyvoláva v ľuďoch emocionálnu slobodu.

Asertivita nie je len o odmietaní.

V živote aj prijímame – veci príjemné aj nepríjemné.

Je dôležité vedieť prijímať. Asertivita je umenie načúvať a rešpektovať, prijímať život taký, aký je!

 

Pre niektorých ľudí je asertivita životnou stratégiou

ich prístupu k sebe aj k druhým.

 

Asertívne správanie sa vyznačuje:

* Kľudným vyrovnaným hlasom

(Je dôležité rozprávať kľudným vyrovnaným hlasom,

ktorý ľudia dobre počujú a vnímajú)

* Dobrým vizuálnym kontaktom

(Je dôležité udržiavať priamy očný kontakt , ktorým dáme najavo, že si stojíme za svojím, ale neponižujeme ním tých druhých)

* Uvoľnenou rečou

(Asertívne vystupovanie znamená, byť prirodzene sebavedomý

a bez strachu rozprávať o tom, čo chceme)

* Schopnosťou počúvať

(Dáva tým najavo, že si druhého váži a rešpektuje aj jeho názor)

* Vyrovnaným postojom k problémom

(Problémy sa dajú riešiť len, ak k ním ľudia pristupujú

s „chladnou hlavou“)

* Jasným formulovaním a zdôvodňovaním vlastných potrieb

(Človek by mal vedieť, čo chce dosiahnuť - mali by to byť ciele reálne)

* Kľudnou reakciou na odmietnutie

(Každý má právo povedať NIE

a ostatní sa musia naučiť akceptovať to)

x

Asertivita znamená že...

... človek vie, čo chce  a dokáže to jasne a otvorene formulovať

... sa človek nepresadzuje na úkor iných

... človek vyžaduje, čo mu patrí, bez toho, aby poškodzoval druhých

... človek si stojí za svojím, bez toho, aby sa pokúsil manipulovať druhými

... človek dokáže požiadať druhých o pomoc a o láskavosť

... sa človek dokáže dohovoriť a hľadať kompromis

 

Ak funguje človek asertívne, ošetruje svoju psychiku, dbá o psychohygienu.

Nenecháva v sebe napätie, ale zapojí slová a objasní situáciu.

Asertivita je filozofia, nie nácvik komunikačných zručností.

x

Pozitívne aspekty asertivity:

Preferuje nemanipulatívne správanie;
Napomáha rozvíjať zdravé sebavedomie;
Prehlbuje medziľudské vzťahy – ich otvorenosť, jasnosť a priamosť;
Vytvára atmosféru pre spoluprácu;
Umožňuje predchádzať konfliktom a ak predsa nastanú, napomáha ich efektívne riešiť;
Rozvíja samostatnosť v rozhodovaní;
Zvyšuje zodpovednosť za vlastné správanie sa;
Zvyšuje sebaúctusebarešpekt;
Zvyšuje tvorivosť a zdravé riskovanie;
Umožňuje BYŤ SÁM SEBOU!!!

x

Asertívne práva (viď. článok Asertivita, 29.01.2011)

nie sú definované v nijakom zákone.

Vyplývajú z práv každého človeka, aby ostatní rešpektovali

jeho ľudskú dôstojnosť, jeho slobodu

a právo rozhodovať sa, mať svoj názor.
Asertívne práva nie sú návod na správanie!

Zásady asertívneho správania:

(charakterizujú ako by malo asertívne správanie vyzerať)

1. zaslúžim si rešpekt aj JA aj iní

Nerob druhým TO, čo nechceš aby robili TEBE!
2. nikomu vedome neublížim za žiadnych okolností
3. keď znevažujem iných, znevažujem aj seba
4. keď nevyjadrujem city, ochudobňujem vzťahy
5. priamym a jasným vyjadrením dosiahnem uspokojujúce vzťahy
6. keď sa často vzdávam svojich práv vediem iných k tomu, aby ma zneužívali
7. dávam iným najavo svoj rešpekt a pomáham im

  

...Asertívne správanie je dlhodobá záležitosť, nie rýchlokurz!

 

 

 

Zdroj: referáty.atlas.sk

Späť